නිවන් මග අවිද්‍යාව පිළිබද සතර ආකාරය.

අවිද්‍යාව පිළිබද සතර ආකාරය. යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close