අභිධර්මය ������������ 13

������������ යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close