ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්අකුසල් ��������� ��������� ���������

��������� ��������� ��������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close