විශ්ව සම්භවයසූත්‍ර විග්‍රහ ������������������������������ ��������������������������������������� ���������������

������������������������������ ��������������������������������������� ��������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close