අභිධර්මයචිත්තය ��� ��� ������������������ ������ ��������������� ���������

��� ��� ������������������ ������ ��������������� ��������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close