අභිධර්මයචිත්තය ��� ��� ������������������ ������ ��������������� ��������� 2

��� ��� ������������������ ������ ��������������� ��������� යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close