අභිධර්මයචිත්තය ��������� ��������������������� ������������������������

��������� ��������������������� ������������������������ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close