අභිධර්මයචිත්තය ��������������� ���������, ������������������ ���������

��������������� ���������, ������������������ ��������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close