අභිධර්මයචිත්තය ������������������������ ��������������� ���������

������������������������ ��������������� ��������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close