අභිධර්මයචිත්තය ��������������������� ������������ ��������� 3

��������������������� ������������ ��������� යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close