අභිධර්මයචිත්තය ��������������������� ������������ ���������

��������������������� ������������ ��������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close