විනය ��������������������� ������������������������ ������������������������ ������������ ���������������

��������������������� ������������������������ ������������������������ ������������ ��������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close