දාන කථා ������ ����������������������������������������� 359

������ ����������������������������������������� යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close