අභිධර්මයචිත්තය ��������������������� ������ ��������������� ��������������� ���������������

��������������������� ������ ��������������� ��������������� ��������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close