භාවනාවමෙත් සිත ������������������������������ ��������� ��������� ������������������ ������������������

������������������������������ ��������� ��������� ������������������ ������������������ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close