භාවනාවමෙත් සිත ������������ ��������������������� ��������������� ���������������������

������������ ��������������������� ��������������� ��������������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close