භාවනාවමෙත් සිත ��������� ������ ��������� ������������ ������������������ ���������������������������

��������� ������ ��������� ������������ ������������������ ��������������������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close