භාවනාවමෙත් සිත ��������������������� ������ ��������� ���������������

��������������������� ������ ��������� ��������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close