භාවනාවමෙත් සිත ������������ ��������������� ��������������� ��������� ���������������

������������ ��������������� ��������������� ��������� ��������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close