භාවනාවමෙත් සිත ������������ ��������� ������ ���������������

������������ ��������� ������ ��������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close