දාන කථා ��������� ������������������������������ ��������������� 1

��������� ������������������������������ ��������������� යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close