ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්විපාකභූතයන් ��������������������������������������� ������������������������

��������������������������������������� ������������������������ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close