ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්විපාකභූතයන් ��������������� ��������� ��������� ��������������� ������������������ ��������������������������������������� ������������������������

��������������� ��������� ��������� ��������������� ������������������ ��������������������������������������� ������������������������ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close