ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්විපාකභූතයන් ��������� ������������ ��������������� ��������������� ���������������������������������

��������� ������������ ��������������� ��������������� ��������������������������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close