ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්විපාකභූතයන් ��������������������������� ��������������������� ���������������������

��������������������������� ��������������������� ��������������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close