ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්විපාකභූතයන් ������������������������ ������������ ��������� ������������������ ���������������

������������������������ ������������ ��������� ������������������ ��������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close