ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්විපාකභූතයන් ������������ ������������ ��������� ������������ ��������� ������������ ��������� ������������

������������ ������������ ��������� ������������ ��������� ������������ ��������� ������������ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close