ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්විපාකභූතයන් ������������ ��������������� ������������������������ ���������

������������ ��������������� ������������������������ ��������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close