ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්විපාකභූතයන් ������������������ ������������������������������

������������������ ������������������������������ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close