ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්විපාකභූතයන් ������������������������

������������������������ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close