ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්විපාකභූතයන් ������������������ ���������������������������������

������������������ ��������������������������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close