ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්විපාකභූතයන් ������������������ ��������������������������������� 3

������������������ ��������������������������������� යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close