ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්විපාකභූතයන් ������������ ��������������� ������������ 13

������������ ��������������� ������������ යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close