ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්විපාකභූතයන් ������������������ ��������������� ��������� ���������������

������������������ ��������������� ��������� ��������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close