ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්විපාකභූතයන් ������������ ��������������������������� ������������ ������

������������ ��������������������������� ������������ ������ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close