ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්විපාකභූතයන් ������������������������������ ��������������� ���������

������������������������������ ��������������� ��������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close