භාවනාවමෙත් සිත ������������������ ��������������� ������������������ ������������������

������������������ ��������������� ������������������ ������������������ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close