භාවනාවමෙත් සිත ��������������� ������������ ������ ��������������� ���������������

��������������� ������������ ������ ��������������� ��������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close