ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්පොදු ගැටළු සහ විසඳුම් ස්ත්‍රියට හා පුරුෂයාට මන වඩන රූප.

ස්ත්‍රියට හා පුරුෂයාට මන වඩන රූප. යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා