ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්නිරුක්ති ������������������ ��������� ������������������ ��������������� 10

������������������ ��������� ������������������ ��������������� යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close