ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්නිරුක්ති ������ ��������������� ������ ������������

������ ��������������� ������ ������������ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close