ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්නිරුක්ති ������������������ ������ ������������

������������������ ������ ������������ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close