ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්නිරුක්ති ������������ ������������������������ ������������ ������������������

������������ ������������������������ ������������ ������������������ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close