ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්නිරුක්ති ������ ��������������� ��������������������� 2

������ ��������������� ��������������������� යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close