නිවන් මගචතුරාර්ය සත්‍යය ��������������� ��������������� ������������������ ������������������ ������������ ������������������ 13

��������������� ��������������� ������������������ ������������������ ������������ ������������������ යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close