ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්නිරුක්ති ������������������������ ���������

������������������������ ��������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close