නිවන් මගචතුරාර්ය සත්‍යය ������������������������ ������ ���������������������������

������������������������ ������ ��������������������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close