ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්මරණය ��������������� ������������ ��������� ��������������� ������������������������ ���������

��������������� ������������ ��������� ��������������� ������������������������ ��������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close