ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්මරණය ���������,���������������, ��������� ������������

���������,���������������, ��������� ������������ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close