ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්මරණය ක්ෂනයක උප්පත්ති අවස්ථාව - ජාති

ක්ෂනයක උප්පත්ති අවස්ථාව - ජාති යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා