නිවන් මගසීලය ������������ ������������������ ������ ������������������

������������ ������������������ ������ ������������������ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close