භාවනාවමෛත්‍රී ������������ ������������������ ��������������� ������������ ���������������������

������������ ������������������ ��������������� ������������ ��������������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close