නිවන් මගහේතු පල ������������������������ ������������ ��������� ������������������

������������������������ ������������ ��������� ������������������ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close